# اظهارنامه__وسیله_ایست_برای_بیان_اظهارات_خود_به_طرف