بسمه تعالی

وکالتنامه گواهی حصر وراثت

مشخصات موکل: 1- نام نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد کد ملی

شماره شناسنامه محل صدور به آدرس

مشخصات وکیل: 1- نام نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد کد ملی شماره شناسنامه محل صدور به آدرس

مورد وکالت: تقدیم دادخواست جهت صدور گواهی حصر وراثت مرحوم فرزند به دادگاه و درخواست صدور گواهینامه تسلیم اظهار نامه ارث و واریز مالیات بر ارث از سرممیزی مالیاتی با حق تنظیم و امضاء استشهادیه ودادخواست اظهارنامه مالیاتی مربوط و با حق حضور درجلسه دادگاه و دفاع و پرداخت هزینه ها و اخذ مفاصا حساب ها و مراجعه به کلیه ادارات دولتی و وابسته و انجام کلیه امور مربوط به موارد متن و دریافت گواهینا مه واریز مالیات بر ارث و سایر مدارک و ارواق اعم از ا صل رونوشت و کپی به نحوی که در هیچیک از مراحل نیاز به حضور موکل نباشد .

حدود اختیارات وکیل: این وکالت تام وبا حق توکیل به غیر ولو کرارا ً بوده و امضاء وکیل در کلیه موارد مذکور بمنزله امضاء موکل نافذ و معتبرمی باشد و نیازی به تحصیل اذن مجدد یا حضور موکل ندارد و این وکالت فقط در نفس وکالت مؤثراست

امضاء موکل:

/ 0 نظر / 7 بازدید